Twój koszyk

Zadzwoń 515 349 955
(obsługa sklepu stacjonarnego)

Zadzwoń 517 042 003
(obsługa sklepu internetowego)

Regulamin sklepu

I. Strony transakcji
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://specinstal-opoczno.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Pęczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny z siedzibą w Opocznie, ul. Szewska 2,
26-300 Opoczno, REG 362473057, NIP 7681549729. Tel 515 349 955
Tam gdzie jest mowa o Sklepie i Sprzedawcy rozumie się przez to także SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny.

3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Przedmioty transakcji
1. Przedmiotami transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są towary wymienione w ofercie handlowej Sklepu, przedstawione na stronie https://specinstal-opoczno.pl w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są aktualnie dostępne w momencie przyjęcia zamówienia.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu są nowe, posiadają instrukcje obsługi, wymagane atesty, i są objęte pełną gwarancją producenta jeżeli takiej udzielił.

III. Składanie zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez:
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym https://specinstal-opoczno.pl
b) kontakt telefoniczny ze sklepem w Opocznie dostępnym pod numerami 515349955 oraz 517042003
c) przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres https://specinstal-opoczno.pl

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym
a) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą
b) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez
(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
C). Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji lub braku odpowiedzi Nabywcy na potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub braku dokonania zapłaty w ustalonym terminie. Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.
d). W przypadku braku dostępności zakupionego przez Konsumenta towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.

Płatności

V. Formy płatności
1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w sposób wskazany w serwisie https://specinstal-opoczno.pl tj. aktualnie :
a) w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia przelewem przed dostawą towaru na rachunek Sklepu.
b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
c) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
2. W przypadku płatności przelewem przed dostawą towaru informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia.
3.Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto SPECINSTAL Krzysztof Pęczek.

Odbiór i dostawa

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Ewentualna zmiana warunków (w stosunku do standardowych) dostawy, dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Sklepu , polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.
6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
b) Przesyłka paletowa.
c) Transport własny Sprzedawcy (na terenie Opoczna i okolic Opoczna do 40 km.
d) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Szewska 2 w Opocznie – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt, w godzinach od 08:00 do 13:00
8. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
9. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca ma możliwość spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności.
10. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie Sklepu . Termin dostawy zostaje ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu ustalonego konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy w formie pisemnej wysłanej na adres sklepu lub pocztą elekroniczną.
11. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub kiedy w sytuacjach niezależnych od Sklepu nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki , za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny .
12 .Czas realizacji to czas, który liczony jest od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione towary do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
13. Do czasu na otrzymanie przesyłki wlicza się sumę czasu realizacji zamówienia i czas na dostawę. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi, zazwyczaj 2 dni robocze . Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.
14. Dostawa realizowana za pośrednictwem:
– firmy kurierskiej
– transport własny Sklepu do 40 km od Opoczna
15. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

Reklamacja i Gwarancja

VII. Gwarancja
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe i są objęte gwarancją producenta jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji i jej warunki zależy od producenta.
2. O ile producent udzielił gwarancji, do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta.

VIII. Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje na usługi świadczone przez SPECINSTAL Krzysztof Pęczek oraz reklamacje dotyczące towarów należy zgłosić niezwłocznie przedstawicielowi Sklepu pod numerem telefonu 515349955 lub 517042003 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@specinstal-opoczno.pl
Opoczno 26-300 ul. Szewska 2 , SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny
2. Reklamacja może zostać zgłoszona m.in. z powodu:
a) uszkodzeń/ubytków w przesyłce powstałych w czasie dostawy
b) nieterminowości dostawy
3. Podstawą reklamacji nie mogą być:
a) ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;
b) cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.
4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia lub faktury VAT/paragonu (potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru) oraz dane kontaktowe i podpis reklamującego jeśli jest to w formie pisemnej, telefon do kontaktu lub adres, wykaz załączonych dokumentów, data sporządzenia reklamacji co ułatwi procedurę reklamacyjną.
5. Do reklamacji należy ponadto dołączyć:
a) Protokół uszkodzeń lub Protokół niezgodności lub
b) oświadczenie odbierającego towar o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

IX POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Odstąpienie od umowy

X Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy do klienta określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: ul. Szewska2 26-300 Opoczno;

Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy poniżej (załącznik) .

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Szewska 2 26-300 Opoczno
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

4. Płatności uiszczone przez Konsumenta do momentu odstąpienia od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Poniesione przez Konsumenta bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towaru do Sklepu w związku z wykonaniem przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi.
Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
8. SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny może odmówić firmie dostarczającej towar przyjęcia zwracanego towaru w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia zwracanego towaru podczas transportu, w obecności pracownika firmy dostarczającej towar zostanie spisany protokół szkody. Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości zwracanego towaru od firmy dostarczającej towar, która go przewoziła, jeżeli Sklep pomniejszył zwracane mu koszty zakupu towaru, o koszty jego naprawy lub o wartość jaką on utracił wskutek uszkodzenia dokonanego z przyczyn leżących po stronie firmy dostarczającej towar.
9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• wykonanie umowy nastąpiło w całości przed upływem czasu na odstąpienie, jeśli jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia klient udzielił na takie działanie wyraźnej zgody,
• cena produktu/usługi jest zmienna (zależy od wahań na rynku finansowym) i nie podlega kontroli przez sprzedającego,
• zamawiane produkty zostały wyprodukowane według zindywidualizowanych wytycznych klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb,
• produkty mają krótki termin przydatności lub/i szybko ulegają zepsuciu,
• produkty znajdują się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych,
• wybrane produkty są nierozłącznie połączone z innymi produktami,
• zamawiane programy komputerowe, nagrania dźwiękowe/wizualne znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach, które zostało otwarte przez klienta,
11. Zgodnie z PKU, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 PKU, w szczególności gdy SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny utraci prawo odstąpienia od umowy, przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Wszystkie prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe, należące, do których prawa przysługują osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób. Znaki towarowe, zdjęcia, loga i nazwy producentów należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na stronie https://specinstal-opoczno.pl w szczególności dotyczy to zmiany cen towarów.
Do umowy zawartej między SPECINSTAL Krzysztof Pęczek Sklep Hydrauliczno-Sanitarny a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na stronie w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron.

ZAŁĄCZNIK nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

error: