Pompa ciepła – przepisy prawne

ZAGADNIENIA PRAWNE W INSTALACJACH POMP CIEPŁA

         Do projektów instalacji z pompami ciepła stosuje się przepisy wykraczające poza ogóle stosowane normy sanitarne. W związku z tym nałożone są nowe obowiązki  na producentów, projektantów, instalatorów, serwisantów oraz użytkowników. W zastosowaniu do tego zagadnienia są zarówno przepisy polskie jak i międzynarodowe unijne akty prawne.

Przegląd wybranych przepisów polskich

Prawo geologiczne i górnicze

Jest to podstawowy akt prawny  regulujący proces projektowania, wykonania i dokumentowania wykopów w celu wykorzystania ciepła Ziemi. W celu dokonania odwiertu dla  gruntowej pompy ciepła do głębokości 30m nie podlega przepisom PGG. Dla sond i odwiertów od 30m do 100m jest obowiązek dokonania projektu robót geologicznych i przełożenie do starostwa powiatowego ( w przypadku braku sprzeciwu oznacza zgodę na pozwolenie).  Natomiast w przypadku odwiertów powyżej 100m dodatkowo wymaga się złożenia planu ruchu zakładu górniczego i musi on być zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy.

Prawo wodne

W większości  sytuacji do wykonania odwiertów i budowy zamkniętych pionowych sond ciepła, bez względu na głębokość nie ma konieczności zastosowania ustawy PW. Wyjątek stanowi budowa w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód i otworu studziennego, ponieważ mogłoby to wpłynąć ba zmniejszenie przydatności wody pitnej.  Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne w sytuacji  pomp ciepła wykorzystującej otwory studzienne o poborze powyżej 5 m3 na dobę lub o głębokości powyżej 30m .

Prawo ochrony środowiska

         W ustawie nie zawarto wymogów dotyczących pomp ciepła. Istnieje ogólna odpowiedzialność instalatora za  zanieczyszczenia gruntów czy wód , które mogłyby powstać podczas prac  wiertniczych. Natomiast inwestor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie pompy ciepła, podczas jej użytkowania.

Prawo budowlane

         Do nowopowstałego budynku najlepiej na etapie  projektowania budynku uwzględnić instalacje pompy ciepła.  Przy modernizacji budynku już istniejącego , nie ma konieczności uzyskania osobnego pozwolenia na budowę.  W tym przypadku wystarczy formalne zgłoszenie robót budowlanych w celu instalowania urządzenia o wysokości powyżej 3 m.  (dotyczy pomp ciepła gruntowych)

Prawo geodezyjne i kartograficzne, zagospodarowania przestrzennego

         Aby zamontować pompę ciepła gruntową należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Może bowiem się okazać, że w  niektórych obszarach, np. ochrony przyrody istnieje zapis przewidujący zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych. Wówczas zalecana jest konsultacja w sprawie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zainstalowana wymiennik pompy ciepła może być zinterpretowana jako instalacja podziemna i wówczas powinna być zainwentaryzowana w geodezji. Dlatego też należy dokonać takich ustaleń montażu pompy ciepła w starostwie powiatowym.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pomp ciepła

Przepisy dotyczą pomp ciepła typu powietrze/woda. Gdy maleje temperatura zewnętrzna lub podczas odszraniana parownika wówczas hałas jaki generuje pompa ciepła rośnie. Nie może on przekroczyć  progu 50 dB(A) w ciągu dnia i 40 dB (A) w nocy ( mierzymy na granicy posesji). Ponieważ moc akustyczna może być większa, pompy ciepła należy montować z zachowaniem odpowiedniej odległości od sąsiadującej działki. Najlepiej ustawić pompę ciepła, z wylotem skierowanym np. w kierunku ulicy, wówczas nie jest to tak uciążliwe dla otoczenia.

Scroll to Top